Ang buong content/nilalaman ng Resilience BC Anti-Racism website ay malapit nang maging available sa Tagalog.

Ang Hate O Kasuklaman Ay Walang Lugar Sa BC

Kumilos

Kung Ikaw Ang Biktima Ng Rasismo O Kasuklaman

Kung ikaw ang biktima ng rasismo o hate incident, mayroon kang iba’t-ibang mga bagay na magagawa upang kumilos:

 1. Humingi ng tulong. Kung ikaw ay nasa isang publikong lugar at ikaw ay nilalait o pisikal na inaatake, sabihin sa mga taong malapit sa iyo na kailangan mo ng tulong.
 2. KUNG LIGTAS ITO GAWIN, irekord ang insidente sa pamamagitan ng pagkuha ng retrato o video ng taong nang-aabuso, o hilingin ang isang tao na gawin ito para sa iyo. Tandaan ang oras, araw, at lugar kung saan ito nangyari.
 3. Ireport ito. [linked to reporting page]
 4. Kontakin ang Victim Link para sa kompidensiyal na suporta sa krisis, impormasyon, at referrals; makukuha dito ng tulong sa iba’t-ibang mga wika.

Kung Nakakita O Naka-witness Ka Ng Isang Racist O Hate Incident

Kung nakakita ka o nasaksihan mo ang isang racist o hate incident, mayroon kang iba’t-ibang mga bagay na magagawa upang kumilos sa isang ligtas at mabisang paraan:

 1. Asesuhin MUNA ang iyong. Ligtas ba para sa iyo na magsalita o na gumawa ng isang bagay? Ang iyong kaligtasan ay ang pinakamahalaga sa iyong pagiging mahusay na witness.
 2. KUNG LIGTAS ITO GAWIN, kausapin ang biktima, at tanungin siya kung OK siya o kung gusto niya ng tulong. Sa ganitong paraan ay malalaman ng nanggugulo na ang biktima ay hindi nag-iisa.
 3. KUNG LIGTAS ITO GAWIN, kauspain ang ibang witnesses o saksi. Kausapin sila upang makakuha ng suporta para sa biktima. Mas may lakas kayo kung mas marami kayo.
 4. KUNG LIGTAS ITO GAWIN, irekord ang insidente sa pamamagitan ng pagkuha ng retrato o video ng insidente, o pagsulat tungkol dito. Magpanatili ng ligtas na distansiya at punahin ang oras, araw, at lugar ng insidente. Laging tanungin ang biktima kung ano ang gusto niyang gawin sa retrato o video, at huwag ito ilagay online nang hindi hinihingi ang kanyang pahintulot.
 5. KUNG LIGTAS ITO GAWIN, tanungin ang biktima kung gusto niya ng tulong sa pagreport ng insidente sa pulis o pagkonekta sa Victim Link.

Sumali – Resilience BC

Ang Resilience BC Anti-Racism Network ay nag-aalok ng malawak na approach sa buong province, nang may karagdagang pagtuon ng pansin at pamumuno sa pag-identify at paghamon sa rasismo. Ang programa ay nagbibigay sa mga komunidad ng impormasyon, suporta, at training na kailangan nilang tugunan, upang maiwasan ang mga insidente ng rasismo at kasuklaman sa darating na panahon.

Ang Resilience BC Anti-Racism Network ay naglalaan ng coordinated services sa pamamagitan ng isang “Hub and Spoke” model. Iniuugnay ng centralized hub ang mga komunidad, at nagbabahagi ito ng impormasyon at resources; inaayos nito ang training at mga inisyatibo laban sa rasismo. Ang spokes ay mga sangay sa komunidad; sila’y kumakatawan at nakikipagtulungan sa local members. Kinikilala rin nila ang mga priyoridad sa lugar na iyon at sinusuportahan nila ang mga proyekto laban sa rasismo at kasuklaman.

Matuto Nang Higit Pa

Iba Pang Mga Paraan Upang Magreport

Kumilos kung makakita ka ng racist o hateful content sa internet.

Ang mga puna o mga video sa internet ay hindi exempt sa posibleng kriminal na liyabilidad bilang isang hate crime, at ito’y maaring ireport upang imbestigahan kapag ito’y may sapat na link sa Canada.

Ang mga kilos na diskriminasyon, tulad ng racist, transphobic, o sexist remarks (na maaring kriminal o hindi) ay maari ring talakayin ng batas ukol sa karapatang pantao, o ng pinahihintulutang patakaran sa usage mula sa social media platforms, web hosting services, at internet service providers. Ang ilang mga halimbawa ng coverage ay ang racist o nakayayamot na wika, o mga puna sa news articles, social media posts, chat forums, o online gaming.

Ang mga reklamo ay maaring ireport sa pulis o sa website administrators, web hosting, o internet service providers.

 • Ireport ito sa pulis – kung may nakita kang tuwirang pagbanta sa internet, maari mo ito ireport sa pulis
 • Ireport ito sa website administrator – Ang karamihan ng mga website ay may mga patakaran na tinatawag na ‘acceptable use policies’; itinatakda ng mga ito kung ano ang hindi maaring ilagay sa kanilang website, at kadalasang hindi nila pinahihintulutan ang mga puna, video, at mga retrato na nananakit sa mga tao. Ang web at social media sites ay may mga simpleng paraan upang maireport mo ang isang page o video. Ang iba naman ay may ‘report this page’ na button na maari mong i-click.
 • Ireport ito sa hosting company – Ang hosting companies ay may sariling digital space na maaring i-rent ng website owners upang sila’y makakuha ng site sa Internet. Ang hosting companies ay kadalasang may sarili nilang mga patakaran tungkol sa content. Maari mong malaman kung aling kompanya ang nagho-host ng website sa pamamagitan ng pagpasok sa kanilang web address sa ‘Who is hosting this?’ website.
 • Contact your own internet supplier to get more information.