Ang buong content/nilalaman ng Resilience BC Anti-Racism website ay malapit nang maging available sa Tagalog.

Ang Hate O Kasuklaman Ay Walang Lugar Sa BC

Mga Pananagutan

Walang lugar sa BC para sa kasuklaman. Lahat tayo ay may pananagutang lumikha ng mas ligtas at mas matatag na mga komunidad

Alamin Ang Iyong Mga Karapatan

Ang bawat tao ay ipinapanganak nang kapantay ng ibang tao. Tayong lahat ay mga taong may mga pare-parehong karapatang pantao.

Ang mga karapatang pantao ay mga bagay na minamahalaga, mga prinsiplyo, at mga paniniwala na bumubuo sa pundasyon ng lipunan, komunidad, at mga sistema; sinisigurado nito na ang lahat ng mga tao ay trinatrato nang pantay-pantay.

Ang mga karapatang pantao ay para sa lahat ng mga tao, sa lahat ng panahon, sa lahat ng mga lugar – balewala kung saan ka nakatira, kung ano ang kulay ng iyong balat, kung ano ang iyong lahi o etnisidad, kung ano ang iyong mga kakayahan, kasarian, sekswal na oryentasyon, gender identity, o kung ikaw ay isang mamamayan, imigrante, temporary resident, o bisita.

Ang lahat ng mga karapatang pantao ay magkakasing-halaga, at ang mga ito ay hindi pribilehiyo na maaring kunin sa isang tao. Ang mga karapatang pantao ay hindi gantimpala para sa mabuting asal; tayong lahat ay mayroon nito dahil lamang tayo ay ipinanganak.

Ang iyong mga karapatan ay protektado sa province, sa bansa, at sa ibayong dagat:

Alamin Ang Iyong Mga Pananagutan

Lahat tayo ay dapat managot upang tugunan ang diskriminasyon, kasuklaman, rasismo, o eksklusyon sa ating mga komunidad. Lahat tayo ay maaring kumilos nang sama-sama.