Sắp có toàn bộ nội dung của website Resilience BC Anti-Racism (Hệ Thống Chống Kỳ Thị Chủng Tộc BC) bằng tiếng Việt.

Thù Ghét Không Có Chỗ Đứng Tại BC

Các Nguồn Tài Nguyên

Công Trình Đóng Góp Của:

  • Jennifer Reddy
  • Angie Osachoft
  • Allison Chan
  • Kelly Sun
  • Thành Phố Vancouver, PeerNetBC, Đề xướng CitizenU. Các tác giả gồm Romi Chandra Herbert, Ayumi Saski, Iris Young Pearson, và Dr. F. Ishu Ishiyama

Thành Phần Hợp Tác Đóng Góp: