ਰਾਜ਼ਿਲੀਐਂਸ ਬੀ ਸੀ ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਸੀਲੇ

ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ:

  • ਜੈਨੀਫਰ ਰੈਡੀ
  • ਐਂਜੀ ਓਸਾਛੋਫਟ
  • ਅਲੀਸਨ ਚੈਨ
  • ਕੈਲੀ ਸੱਨ
  • ਸਿਟੀ ਔਫ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਪੀਅਰਨੈੱਟ ਬੀ ਸੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਯੂ ਇਨਿਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਮੀ ਚੰਦਰਾ, ਹਰਬਰਟ, ਅਯੂਮੀ ਸਾਸਕੀ, ਅਰੀਸ ਯੌਂਗ ਪੀਅਰਸਨ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਐੱਫ. ਆਈਸ਼ੂ ਇਸ਼ੀਯਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ