تنفر در بی.سی. جایی ندارد

منابع

از کارهای افراد زیر استفاده شده است

  • جنیفر ردی
  • آنجی ازاکافت
  • آلیسون چان
  • کلی سان
  • شهر ونکور، PeerNetBC، مشوق‌های شهروندان، نویسندگان عبارتند از رومی چاندرا هربرت، آیومی ساسکی، اریس یانگ پیرسون، و دکتر اف. ایشو ایشی یاما

همکار مشارکت کننده