Ang buong content/nilalaman ng Resilience BC Anti-Racism website ay malapit nang maging available sa Tagalog.

Ang Hate O Kasuklaman Ay Walang Lugar Sa BC

Ireport ang Hate Crime

Pagreport ng isang Emergency Hate Crime

Upang magreport ng emergency, tumawag sa 911.

Ang isang hate crime ay isang emergency kapag:

  • May nangyayaring krimen;
  • May tuwirang pagbabanta sa iyong kaligtasan;
  • May tuwirang pagbabanta sa kaligtasan ng ibang tao; o kaya
  • Ang property o pag-aari ay nasa kagyat na panganib na maging lugar ng krimen.

Pagreport ng isang Hate Crime na Hindi Emergency

Upang gumawa ng report, tawagan ang non-emergency number para sa police department malapit sa iyo, o kaya’y bisitahin ang police department malapit sa iyo upang magreport nang personal. Hanapin dito ang police department o RCMP detachment malapit sa iyo

Ang ilang halimbawa ng mga non-emergency na sitwasyon na may kinalaman sa hate crime ay:

  • Ikaw ay biktima ng isang hate crime, pero walang kagyat na pagbanta sa iyong kaligtasan;
  • May ibang taong naging biktima ng hate crime, pero walang kagyat na pagbanta sa kanyang kaligtasan;
  • Internet o social media posts na may mga pagbabanta, na nag-uudyok ng kasuklaman, o nagpapahayag ng kriminal na kilos laban sa isang tao o pag-aari; o kaya
  • Ang isang property o pag-aari ay naging target ng hate crime.

Bakit Mahalagang Ireport Ito

Ang bawat British Columbian ay may karapatang makadama na siya’y ligtas; may karapatan din siyang mamuhay nang walang takot o pagbabanta. Ang unang hakbang sa paglikha ng mga komunidad na malaya sa karahasan, rasismo, at diskriminasyon, ay ang ireport ang hate crimes. Mayroon tayong karapatan at pananagutang kumilos laban sa kasuklaman upang panatilihing ligtas ang ating mga komunidad.

Kung ikaw ay naging target o saksi ng isang insidente ng rasismo o kasuklaman, ireport ito sa pulis. Huwag hayaang magkaroon ng kasuklaman sa BC.

Kung Hindi Ka Sigurado Kung Nakaranas O Naka-witness Ka Ng Isang Hate Crime, Ireport Din Ito

Upang magreport ng isang hate incident, o kung hindi ka sigurado kung may nangyaring hate crime, tawagan ang non-emergency number ng police department malapit sa iyo. Maari ka ring magpunta sa istasyon ng pulis upang magreport nang personal.

Lubos na mahalaga ang pagreport ng anumang insidente, gaano man ito kaliit. Ang iyong mga report ay makakatulong sa pulis at sa mga partner sa komunidad na pahusayin ang paghadlang dito, at na pahusayin ang edukasyon at outreach initiatives sa iyong komunidad. Ang mga report ay makakatulong din na malaman kung ano ang social trends at maiwasan ang posibleng paglala nito na maging krimen.

Mga Numerong Matatawagan

BC Hate Crimes

Ang BC Hate Crimes ay isang provincial resource na nagbibigay ng tulong at suporta sa mga police departments malapit sa iyo sa pag-iimbestiga nila sa hate crimes at hate incidents. Para sa mga tanong na hindi emergency at na may kinalaman sa hate crimes o hate incidents, kontakin ang BC Hate Crime

Email: BC_HATE_CRIMES@rcmp-grc.gc.ca

Telepono (libreng tawag): 1-855-462-5733