ਰਾਜ਼ਿਲੀਐਂਸ ਬੀ ਸੀ ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਐਮਰਜੰਸੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 911 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਕਿਸੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੁਰਮ;
  • ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੇਫਟੀ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਖਤਰਾ;
  • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਖਤਰਾ; ਜਾਂ
  • ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਐਮਰਜੰਸੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲੀਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੰਸੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲੀਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾਉ। ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਪੁਲੀਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਰ ਸੀ ਐੱਮ ਪੀ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲੱਭੋ।

ਕਿਸੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ;
  • ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ;
  • ਇੰਟਰਨੈੱਟ `ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਜਾਂ
  • ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ

ਹਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਡਰ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ, ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਮਿਉਨਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਉਨਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲਵਾਦ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬੀ ਸੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਉ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ।

ਕਿਸੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲੀਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੰਸੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਉਨਟੀ ਵਿਚ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਟੀ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ

ਬੀ ਸੀ ਹੇਟ ਕਰਾਇਮਜ਼

ਬੀ ਸੀ ਹੇਟ ਕਰਾਇਮਜ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਪੁਲੀਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੰਸੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਹੇਟ ਕਰਾਇਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਈਮੇਲ: BC_HATE_CRIMES@rcmp-grc.gc.ca

ਫੋਨ (ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ): 1-855-462-5733