Ang buong content/nilalaman ng Resilience BC Anti-Racism website ay malapit nang maging available sa Tagalog.

Ang Hate O Kasuklaman Ay Walang Lugar Sa BC

Ang bawat tao sa British Columbia ay may karapatang makadama ng kaligtasan at maging bahagi ng kanyang komunidad. Ito’y nagiging imposible dahil sa rasismo at kasuklaman, dahil nagkakaroon ng takot at nagkakaroon ng exclusion.
Kailangan tayong magtulungan upang itigil ang rasismo at kasuklaman sa ating mga komunidad sa pamamagitan ng pag-unawa sa kasuklaman; kailangan natin malaman kung paano ito irereport, at kung paano kumilos kapag naka-witness o nakakita tayo nito.

Sa lahat ng mga uri ng krimen, ang hate crimes ay ang krimen na pinakamalamang na hindi gaano nirereport.

Ang Hate O Kasuklaman Ay Walang Lugar Sa BC

Ang lahat ng tao ay naaapektohan ng hate crimes (krimen na dulot ng kasuklaman)

Mahalagang maunawaan na ang hate crimes ay “message crimes kung saan ang taong gumagawa nito ay nagpapadala ng mensahe sa mga miyembro ng isang takdang grupo, at sinasabi nito na ang grupo ay kinamumuhian, walang halaga, o hindi kinakailangan sa isang partikular na kapitbahayan, komunidad, eskwelahan, o lugar ng trabaho.” (American Psychological Association 1998).

Sa Canada, ang hate crime ay isang kriminal na pagkakasala laban sa isang tao, grupo, o pag-aari, at ang pagkakasalang ito ay motibado ng bias, prejudice, o kasuklaman laban sa sinomang miyembro ng grupo na nakikilala dahil sa lahi, pambansa o etnikong pinanggalingan, wika, kulay, relihiyon, kasarian, edad, kapansan sa katawan o kaisipan, sekswal na oryentasyon, gender identity o expression, o batay sa anumang ibang katulad na factor.

Noong 2018, humigit-kumulang sa 44 porsiyento na inireport na hate crimes sa Canada ay motibado ng lahi o etnisidad.

Noong 2018, humigit-kumulang sa 36 porsiyento ng inireport na hate crimes sa Canada ay motibado ng relihiyon.

Noong 2018, humigit-kumulang sa 1 porsiyento ng mga inireport na hate crimes ay may kinalaman sa edad at kapansanan sa kaisipan at katawan.

Noong 2018, humigit-kumulang sa 12 porsiyento ng mga inireport na hate crimes sa Canada ay motibado ng inaakalang sekswal na oryentasyon.

Habang nagbabago ang lipunan sa Canada, ang ibang mga grupo ay maaring magkaroon ng pagpapaliwanag sa batas. Ang “anumang iba pang katulad na factor” ay idinagdag sa Kriminal na Kodigo upang protektahan ang mga seksyon ng publiko na hindi pa tinutukoy na identifiable groups.

Ano Ang Hate Crime?

Ang halos anong uri ng krimen na nagawa sa isang tao o pag-aari ay maaring motibado ng kasuklaman. Ang ilang mga halimbawa nito ay mga sala tulad ng assault o pagsalakay, pagbanta, kriminal na panliligalig, at mischief, kung saan kasama ang graffiti.

Ang Seksyon 718.2 ng Criminal Code ay naglalaman ng mga ispesipikong probisyon sa pagsesentensiya para sa hate crimes. Alinsunod sa batas, kapag ang isang pagkakasala ay motibado ng kasuklaman laban sa isang identifiable group, maaring isaalang-alang ng hukuman ang motibasyon na iyon bilang isang nagpapalalang factor sa isang kriminal na sentensiya.

Tinutugunan ng mga Seksyon 318 at 319 ng Criminal Code ang hate propaganda.

Alinsunod sa Seksyon 318, ang pagtataguyod sa genocide ay nagiging isang kriminal na pagkakasala.

Alinsunod sa Seksyon 319(1), ang pagkomunika sa publikong lugar ng isang pahayag na nag-uudyok ng kasuklaman laban sa anumang identifiable group, na makakaistorbo sa kapayapaan, ay magiging isang kriminal na pagkakasala. Halimbawa, ang pagkakasalang ito ay maaring mangyari kapag may isang demonstration o protesta.

Alinsunod sa Seksyon 319(2), ang pagkomunika ng mga pahayag, na sadyang magtataguyod ng kasuklaman laban sa anumang identifiable group, ay magiging isang kriminal na pagkakasala, maliban kung ito ay ginawa sa isang pribadong pag-uusap. Ang ilang mga halimbawa nito ay ang mga pahayag na lalabas sa print o sa Internet, kabilang ang audio o video. Ang pagkakasalang ito ay maari ring umaplay sa mga binibigkas o isinusulat na pahayag sa isang lugar na accessible sa publiko, o sa mga pahayag na ipinamamahagi sa isang lugar na accessible sa publiko.

Mahalagang tandaan na ang mga batas na nauukol sa hate propaganda ay hindi nangangailangan ng proof o katunayan na ang komunikasyon ay nagdulot ng aktwal na kasuklaman.

Ang Seksyon 430 (4.1) ng Criminal Code ay tumutugon sa hate-motivated mischief. Kapag ang paninira o pagdungis sa mga simbahan o moske, mga eskwelahan, seniors’ residences, o mga lugar na ginagamit para sa social, cultural, o sports activities, o events na pangunahing ginagamit ng isang identifiable group ay motibado ng bias, prejudice, o kasuklaman, ito ay isang kriminal na pagkakasala.

Kadalasang binabalanse ng batas ang mga nagtatalong hangad at mga karapatan. Sa Canada, prinoprotektahan ng Seksyon 2 ng Canadian Charter of Rights and Freedoms (Ang Kasulatan ng mga Karapatan at mga Kalayaan ng Canada) ang mga saligang karapatan ng kalayaan ng pagpapahayag, habang kinikilala naman ng batas sa Canada na mayroong makatwirang hangganan sa mga anyo ng pagpapahayag na sadyang nagtataguyod ng kasuklaman.

Dahil sa mga komplikadong bagay na dapat pag-isipan hinggil sa mga pagkakasalang ito, sila’y maingat na isasaalang-alang ng pulis at mga prosecutor o tagausig. Hindi lahat ng mga insidente na motibado ng kasuklaman ay hate crimes, at hindi sila lahat kinakasuhan. Kung ang insidente ay kailangang mabigyan ng referral ng pulis upang ito’y maging paksa ng isang pag-uusig, ang Crown counsel o obagado ay hiwalay na mag-a-apply ng isang patakaran na available sa publiko na ispesipiko para sa paksang ito.

 

Ang isang hate incident ay isang praktikal na paraan upang ilarawan ang mas maraming iba’t-ibang kilos na maaring tumutupad o hindi tumutupad sa paglalarawan ng “hate crime”. May iba’t-ibang mga bagay na isasaalang-alang, halimbawa, kung gaano kalala ang kilos, kung ano ang katangian ng available na ebidensiya, at kung ano ang mga konsiderasyon sa ngalan ng publiko; maaring pagpasiyahan ng mga awtoridad na hindi isakdal o dalhin sa hukuman ang ilang kinamumuhian, prejudicial, o biased na kilos.

Ang mga biktima at mga grupo ng komunidad ay may mga tungkulin sa lahat ng mga hate incidents, natiyak mang kriminal ang mga ito o hindi – tingnan ang “Report” at “Kumilos”

 

[kasuklaman]

Isang emosyon na sobra ang tindi; ito’y malinaw na may kinalaman sa paninira at kamuhian. Ang pagkasuklam sa mga grupo ay dulot ng insensitivity, bigotry o pagkapanatiko, at paninira sa tinatarget na grupo at sa mga bagay na minamahalaga ng ating lipunan. Kapag ang kasuklaman ay dinirekta sa mga miyembro ng isang identifiable group, ipinapahiwatig nito na ang mga indibidwal na iyon ay dapat kamuhian, dapat kutyain, dapat hindi bigyan ng respeton, at dapat tratuhin nang masama dahil lamang sila’y bahagi ng isang grupo

Korte Suprema ng Canada - R. v. Keegstra